ORDENANZAS DO CONCELLO

 • 1. ORDENANZA FISCAL REGULADORA POLO USO DE RECINTOS E INFRAESTRUTURAS DE CARÁCTER DEPORTIVO (BOP 16/11/2001)
 • 2. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR LICENCIA DE ACTIVIDADES E APERTURA DE ESTABLECEMENTOS (BOP 07/10/2002)
 • 3. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (BOP 28/03/2003)
 • 4. ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA LICENZA POR TENZA DE ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS, DO SEU REXISTRO, DA SECCIÓN LOCAL DO REXISTRO DE ANIMAIS DE COMPAÑÍA E DAS TAXAS POLA PRESTACIÓN DE TALES SERVIZOS (BOP 26/12/2002)
 • 5. ORDENANZA REGULADORA DE LIMPEZA, SALUBRIDADE E SEGURIDADE DE TERREOS, SOLARES E ESPAZOS PÚBLICOS E DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTAIS  (BOP 26/10/2004)
 • 6. ORDENANZA REGULADORA DA CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS (BOP 26/04/2005)
 • 7. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR PRESTACIÓN DOS SERVIZOS MUNICIPAIS DE VERTIDOS DE AUGAS RESIDUAIS DE CALQUERA CLASE (BOP 31/12/2005)
 • 8. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS (BOP 31/12/2005)
 • 9. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR PRESTACIÓN DE SERVIZOS URBANÍSTICOS (BOP 31/12/2005)
 • 10. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA SOBRE A PRESTACIÓN DE SERVIZOS TÉCNICOS MUNICIPAIS POR USO DE MAQUINARIA (TRACTOR-ROZADORA) (BOP 31/12/2005)
 • 11. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR (SAF) DO CONCELLO DO PEREIRO DE AGUIAR (BOP 02/12/2009)
 • 12. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR OCUPACIÓN DO SOLO, SUBSOLO E VOO DA VÍA PÚBLICA ( BOP 29/12/2009)
 • 13. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS POLOS SERVIZOS INTERMUNICIPAIS DELEGADOS DE RECOLLIDA, TRATAMENTO E ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS E PUNTOS LIMPOS DO CONCELLO  DO PEREIRO DE AGUIAR (BOP 26/12/2009)
 • 14. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS POLA PRESTACION DO SERVIZO DE ABASTECEMENTO DE AUGA POTABLE DO CONCELLO DO PEREIRO DE AGUIAR (BOP 31/12/2009)
 • 15. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES (BOP 31/12/2010)
 • 16. ORDENANZA REGULADORA DO ACCESO ELETRÓNICO OS SERVIZOS MUNICIPAIS (BOP 31/12/2010)
 • 17. ORDENANZA REGULADORA DO SERVIZO PÚBLICO DE SANEAMENTO E DEPURACIÓN DE  AUGAS RESIDUAIS DO CONCELLO DO PEREIRO DE AGUIAR (BOP 30/12/2011)
 • 18. ORDENANZA REGULADORA DAS ACTIVIDADES COMERCIAIS SOMETIDAS AO RÉXIME DE COMUNICACIÓN PREVIA (BOP 30/12/2011)
 • 19. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO MUNICIPAL DE CONTROL DE VERTIDOS DE AUGAS RESIDUAIS PROCEDENTES DO PARQUE EMPRESARIAL DO CONCELLO DO PEREIRO DE AGUIAR (BOP 30/12/2011)
 • 20. ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DAS PISCINAS MUNICIPAIS (BOP 30/12/2011)